Асаны для выступления на международных соревнованиях

Series of Asanas for Athletic Yoga and Asanas Yoga Competitions

1. First Asana Seires (six poses)
Ardha Trikonasana
Raja Bhujangasana
Padahasthasana
Dandapada Kakasana
Thirivikramasana
Padma Kukutasana

2. Second Asana Series (six poses)
Trikonasana
Sarvangasana
Yoganidrasana
Dhanurasana
Salabhasana
Shirsasana

3. Third Asana Series (ten poses)
Paschimottanasa
Chakrasana
Ardha Chandrasana
Visaktna Paschimottanasa
Eka Pada Kapotasana
Padma Mayurasana
Garbasana
Vrajasana
Natarajana
Vrischikasana

4. In the case of a tie (Yoga Asanas and Athletic Yoga)

Padam Kakasana Raja Yoganidrasana

Асаны для выступления на международных соревнованиях по йоге

Асаны для выступления на международных соревнованиях по йоге

Асаны для выступления на международных соревнованиях по йоге